Safir SaçEkimi Nedir ve Neden Uygulanır?

Safir SaçEkimi Nedir ve Neden Uygulanır?

Saçekimiiçinözelbiryöntemsafirler. Bu yöntem, saçköklerininekileceğikanallarıaçmakiçinsafiruçlubıçaklarkullanır. Safir, özelliklekeskinsaçiçinmükemmelbirdoğaltaştır. Safir uçlubıçaklarkanamavekabuklaşmayanedenolmaz. Doğalsonuçlardaha iyi olurveiyileşmehızlanır.

Safir SaçEkimi Temel AşamalarıNelerdir?

Lokal Anestezi: Ekimalanındavedonörünbölgesindelokalanesteziuygulanır.

Saçfoliküllerininalınması: Her donörsaçfoliküllerinialır.

Kanal Açma: Safir saçekimiiçinsaçkökleri, safiruçluözelbıçaklarkullanılarakaçılır.

SaçFoliküllerininEkilmesi: Açılankanallarasaçfoliküllerinidikkatliceyerleştirin.

Safir EkimiSonrasıBilinmesiGerekenler

Ekimbölgesi ilk günlerdekızarıklık, şişlikvekabuklaşmaolabilir.

Baş bölgesine ilk on güniçindesuiletemasageçmeyin.

Ekimbölgesinigüneşışınlarındankorumakiçinenazbir ay güneşışığınamaruzkalmamalıdır.

Bir süreboyuncasafirsaçekimiyapılanbölgeyeherhangibirfizikselaktiviteveağırkaldırmayapmaktankaçınılmalıdır.

Ekimayındansonratavsiyeedilensaçbakımürünlerinikullanmakvetalimatlarauymakçokönemlidir.

SaçEkimi Nedir?

Saçekimi, birkişininsaçsızya da seyrekbölgelerinden (örneğinbaşınarkaveyayankısımlarından) alınansaçköklerininbaşkabirineaktarılmasınıiçerir. Bu işlem, genetik, yaşabağlıveyabelirlisağlıksorunlarınedeniylesaçkaybıyaşayankişilerekalıcı, doğalsaçlarsağlar.

SaçEkimiNasılYapılır?

Donöralanseçilir. Bu, genelliklebaşınarkaveyayantarafındadır.

Saçkökleriveyafolikülleralındıktansonraözelsolüsyonlardasaklanır.

Saçlaruygulandığındakanallaraçılır.

Bu kanallaratümsaçkökleriyerleştirilir.

SaçEkimiKimlereUygundur?

Saçlariçinsaçekimi: Androgenikalopesiolarakbilinengenetiksaçdökülmesiyaşayankişiler, yanıklar, yaralarveyacerrahimüdahalelernedeniylesaçlarınıkaybedenlervesaçlarınıyoğunlaştırmakisteyenleriçinuygundur.

Bununlabirlikte, bazıinsanlariçinuygunolmayabilir. Saçekimiiçinsağlıklısaçköklerinesahipolmanızgerekir.

SaçEkimiYöntemleriNelerdir?

FolikülerÜniteTransplantasyonu (FOT): Donörbölgedenbirderişeridialınarak, içindekisaçkökleriçıkarılırvesaçolmayanbölgeyeekilir.

FUE (FolikülerÜniteEkstraksiyonu): Donörbölgedenalınansaçkökleri, saçsızbölgeyeekilir.

DoğrudanSaçEkimi (DHI): FUE benzeribiryöntemlesaçköklerialınarakdoğrudansaçsızbölgeyeözelbirkalem (Choi Pen) ileekilir. Bu yöntem, kanalaçmayıgerektirmez.

Robotiksaçekimi (FUE): Robotikteknolojikullanılaraksaçsızbölgeleresaçkökleriekilir.

Ekimyapılacakfolikülsayısı, kullanılanyöntem, kliniğinyeri, doktorundeneyimivediğerhizmetlersaçekimifiyatınıetkiler. Genel birfiyataralığıbelirlemekyerine, saçekimiklinikleriyledoğrubilgileriçinbirebirkonuşmakeniyisidir.

DHI SaçEkimi Nedir veNasılYapılır?

Dhisaçekimiyöntemi, saçsızbölgeleredoğrudansaçfolikülleriniekmekiçin Choi Pen adlıözelbirkalemkullanır. Bu yöntem, saçfoliküllerinidoğrudanekimbölgesineaktararakdahadoğalbirsonuçsağlar. Ek birkanalaçmagerekmez.

DHI SaçEkimiKimlereUygulanır?

Genel saçekimistandartlarınıkarşılayanherkese,DHIsaçekimiuygulanabilir. Özellikle, doğalsonuçlararayanlar, sıkveyoğunbirsaçekimiyapmakisteyenlerveiyileşmesüresinikısaltmakisteyenleriçinidealdir.

DHI SaçEkimi Hangi YöntemlerleYapılır?

DHI saçekimiyöntemi, belirlibirsüreçtengeçer. İlk olarak, hastanınsaçanaliziyapılırvebirekimplanıhazırlanır.

Lokal Anestezi: Ekimalanındavedonörünbölgesindelokalanesteziuygulanır.

FolikülAlınması: Follicular Unit Extraction (FUE) yöntemi, donörbölgedensaçfoliküllerinialır.

DoğrudanEkim: Choi Pen olarakbilinenözelbirkalem, seçilensaçfoliküllerinisaçsızbölgeyedoğrudanekmekiçinkullanılır. Kanal açmaişlemi de buaşamadagereklideğildir.

DHI SaçEkimiFiyatları

Uygulamayapacakolandoktorundeneyimidhisaçekimiyapılacakfolikülsayısını, kliniğinyerinivediğerhizmetlerinmaliyetinietkileyebilir. Genel birfiyataralığıbelirlemekyerine, doğrudansaçekimimerkezleriylekonuşmakeniyisidir.

 

 

Admin

Yorum yap

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: